? 鼎顺彩票app var _hmt = _hmt || []; (function() { var hm = document.createElement("script"); hm.src = "https://hm.baidu.com/hm.js?d387e539c1f2d34f09a9afbac8032280"; var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(hm, s); })();

Про Ки?вський нац?ональний ун?верситет ?мен? Тараса Шевченка

Червоний корпус

Ки?вський нац?ональний ун?верситет ?мен? Тараса Шевченка сьогодн? — це класичний ун?верситет досл?дницького типу, пров?дний сучасний науково-навчальний центр Укра?ни. В умовах розбудови незалежно? Укра?нсько? держави перед ун?верситетом постали нов? в?дпов?дальн? завдання. Майбутн? фах?вц? мають в?дзначатися глибокими профес?йними знаннями та спроможн?стю творчо мислити, усв?домленням величезно? в?дпов?дальност? за справу та готовн?стю до сподвижницько? прац?. Упоратися з такою м?с??ю може лише вищий навчальний заклад ?з тривалою ?стор??ю здобутк?в та усп?х?в як у педагог?чн?й, так ? в науков?й д?яльност?. 21 кв?тня 1994 р. Указом Президента Укра?ни Л. М. Кравчука №176/94 ун?верситету було надано статус "нац?ональний", а 25 листопада 1999 р. новим Указом Президента Укра?ни Л. Д. Кучми №1496/99 автономний статус ун?верситету сутт?во розширено. 5 травня 2008 р. видано Указ Президента Укра?ни В. А. Ющенка №412/2008, яким передбачено перетворення ун?верситету на головний навчально-науковий центр Укра?ни з п?дготовки науково-педагог?чних та наукових кадр?в вищо? квал?ф?кац??. 29 липня 2009 р. постановою Каб?нету М?н?стр?в Укра?ни №795 ун?верситету було надано статус самоврядного (автономного) досл?дного нац?онального вищого навчального закладу, передбачено посилене ф?нансування програм перспективного розвитку ун?верситету.

545彩票登陆 Високий статус класичного ун?верситету досл?дного зразка п?дтверджу?ться численними науковими здобутками вчених - сп?вроб?тник?в ун?верситету, досягнення яких в?дзначено, зокрема, Державними прем?ями Укра?ни в галуз? науки ? техн?ки, прем?ями НАН Укра?ни та галузевих нац?ональних академ?й наук, орденами "За заслуги", "Святих Кирила та Мефод?я", почесними званнями "Заслужений прац?вник осв?ти Укра?ни", "Заслужений юрист Укра?ни", прем?ями Президента Укра?ни для молодих вчених, прем?ями Верховно? Ради Укра?ни найталановит?шим молодим вченим у галуз? фундаментальних ? прикладних досл?джень та науково-техн?чних розробок.

Нов? Корпуси

545彩票登陆 Ун?верситет зд?йсню? п?дготовку фах?вц?в за осв?тньо-квал?ф?кац?йними р?внями “Молодший спец?ал?ст”, "Бакалавр", "Маг?стр" та кадр?в вищо? квал?ф?кац?? в асп?рантур? та докторантур?. П?дготовка та переп?дготовка фах?вц?в зд?йсню?ться за 14 спец?альностями ОКР “Молодший спец?ал?ст”, за 79 спец?альностями ОС “Бакалавр” та 73 спец?альностями ОС “Маг?стр”. Опановують ?х 26 тис. студент?в. Вищу квал?ф?кац?ю в ун?верситет? здобувають 1645 асп?рант?в та 125 докторант?в.

545彩票登陆 В ун?верситет? щор?чно в?дбува?ться понад 350 захист?в докторських ? кандидатських дисертац?й. Навчальний процес забезпечують 204 кафедри. Науковий потенц?ал Ки?вського ун?верситету на сьогодн? це б?льше 60 д?йсних член?в та член-кореспондент?в Нац?ональних академ?й наук Укра?ни, 626 доктор?в наук, 1697 кандидат?в наук.

Червоний корпус

545彩票登陆 В ун?верситет? працю? 13 факультет?в (географ?чний; економ?чний; ?сторичний; ?нформац?йних технолог?й; комп'ютерних наук та к?бернетики; механ?ко-математичний; соц?олог??; психолог??; рад?оф?зики, електрон?ки та комп'ютерних систем; ф?зичний; ф?лософський; х?м?чний; юридичний;), 8 навчальних ?нститут?в (в?йськовий; високих технолог?й; журнал?стики; м?жнародних в?дносин; п?слядипломно? осв?ти; ф?лолог??; управл?ння державно? охорони Укра?ни;), 1 навчально-науковий ?нститут ("?нститут геолог??"), 1 навчально-науковий центр (ННЦ "?нститут б?олог?? та медицини"), 2 коледж? (геологорозв?дувальних технолог?й та оптико-механ?чний), Укра?нський ф?зико-математичний л?цей, п?дготовче в?дд?лення, Центр укра?нознавства, геолог?чний та зоолог?чний музе?, Музей ?стор?? ун?верситету, М?жфакультетський л?нгв?стичний музей, ?нформац?йно-обчислювальний центр, Астроном?чна обсерватор?я, Видавничо-пол?граф?чний центр "Ки?вський ун?верситет" та Наукова б?бл?отека ?м. М. Максимовича. Загальний фонд останньо? нин? склада? 3 362 359 прим?рник?в документ?в.

Для проживання студент?в створено студентське м?стечко з комфортабельними гуртожитками, комп'ютерними клубами, спортивним комплексом, ?дальнями, кафе, танцювальними залами. Для оздоровлення ун?верситет утриму? санатор?й-проф?лактор?й, оздоровчо-спортивний комплекс на берез? р?чки Дн?про.

Червоний корпус

545彩票登陆 Ки?вський ун?верситет п?дтриму? широк? м?жнародн? зв'язки з ун?верситетами з? всього св?ту. На сьогодн?шн?й день ун?верситет ма? двосторонн? партнерськ? угоди з 227 заруб?жними осв?тн?ми та науковими закладами з 57 кра?н св?ту. Для проведення науково? роботи, участ? у конференц?ях, читання лекц?й ун?верситет щор?чно в?дв?дують б?ля 180 заруб?жних учених ? викладач?в ?з 32 кра?н св?ту. Щороку у заруб?жн? в?дрядження до 59 кра?н св?ту ви?жджають б?льше н?ж 1375 викладач?в, науковц?в, студент?в. Дв? третини в?дряджених у 2014 р. ви?жджали за кордон ?з науковою метою (участь у конференц?ях, стажування, проведення досл?джень).

Ун?верситет займа? активну позиц?ю щодо зб?льшення обсяг?в набору на навчання ?ноземних громадян. К?льк?сть ?ноземних громадян, як? здобувають вищу осв?ту в ун?верситет?, склада? 935 ос?б. Зростанню набору ?ноземних громадян сприяло запровадження рос?йськомовних та англомовних програм п?дготовки.

У 2014-2015 рр. Ки?вський ун?верситет пос?в 421–430 м?сце у м?жнародному рейтингу найкращих ун?верситет?в св?ту 545彩票登陆545彩票登陆 545彩票登陆orld 545彩票登陆niversity 545彩票登陆ankings (Велика Британ?я).

545彩票登陆 Наш? двер? в?дчинен? для вс?х, хто прагне, не шкодуючи сил, працювати заради добробуту та процв?тання Укра?ни!

? Вс? права захищен? 1995-2020